Rekrutacja

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA
MIEJSKIEGO „MACIUŚ” W SWARZĘDZU
 
Do Żłobka uczęszczają dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat. Opieka nad dzieckiem jest
sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 
I. Warunki przyjmowania dzieci
 
1. Żłobek przyjmuje dzieci z terenu gminy Swarzędz zameldowanych na pobyt stały lub czasowy.
 
2. Rekrutacja do żłobka odbywa się w miesiącu marcu na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (opiekunów) w formie pisemnej.
 
3. Komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, kieruje się następującymi kryteriami przyjęć:
a) dzieci z rodzin wielodzietnych;
b) matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko;
c) matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
d) umieszczone w rodzinie zastępczej.

Kryteria dodatkowe:

a) dziecko już uczęszczające do żłobka;
b) rodzeństwo dzieci już uczęszczających do żłobka;
c) dziecko obojga rodziców pracujących.
 
4. Nabór w ciągu roku szkolnego odbywa się tylko w sytuacji, gdy żłobek dysponuje wolnymi miejscami.

II. Wyjaśnienia warunków przyjmowania dzieci
 
1.Rodzina wielodzietna to rodzina z 3 dzieci.
Dla "rodziny wielodzietnej" potwierdzeniem jest dostarczenie, do wglądu, aktów urodzenia dzieci.
 
2. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca lub osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.
Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Gdy rodzic/opiekun prawny wychowuje wspólnie z drugim rodzicem dziecka (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym), nie można mówić o „samotnym” wychowywaniu dziecka.
 
Dla ,,dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
a) postanowienia sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji;
b) zaświadczenia z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
c) wywiad środowiskowy z Opieki Społecznej.

3. Dla „dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
a) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności - dla osób pracujących;
b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS.
 
4. Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
a) postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej;
b) zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta miedzy starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a ta rodzina zastępcza to ta o której mowa w art. 72 ustawy o pomocy społecznej.
 
5. W przypadku kryterium ,,Dziecko obojga rodziców pracujących” - na karcie zgłoszeniowej powinno się znajdować potwierdzenie zatrudnienia przez zakład pracy wraz z imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy, ZUS, bądź z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej.
 
6. Rodzice zameldowani na pobyt czasowy dostarczają zaświadczenia o zameldowaniu.
 
Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje skreśleniem z listy rekrutacyjnej lub z listy dzieci uczęszczających do żłobka.